جهت افزایش خواص ضد اسیدی پودر Epofix 100  ، از مایع Highflex BV210, BV220  بایستی استفاده کرد.

 

210,220 Highflex