مقاومت ملات BV800

BV 800

موارد کاربرد:

  • استفاده از این محصول باعث کاهش میـزان جـذب آب ســطوح مختلف می شود و پس از قرار گرفتن بر روی سطح یک لایه شفاف نفوذ ناپذیر قابل انعطاف بر روی آن ایجاد می کند .
  • این محصول همچنین جهت افزایش خاصیت چســبندگی بتن و چســب پودری کاشی و ســرامیک استـفاده می گردد.
  • از این محصول جهت ایجاد عایق رطوبتی ســطوح زیرین کاشی و سرامیک استفاده می گردد .
  • اجرای بتن جدید بر روی بتن قدیمی .

روش مصرف:

  • قبل از نصب کاشی و سرامیک بر روی سطوح گچی بایستی این محصـول را با قلم مو بر روی گچ شیار خورده مالید .
  • قبل از نصب ذراتی را که ممکن است مانع چسبندگی شوند پاک نمایید.

مشخصات فني

مایع حالت فيزيکي
سفید رنگ محصول
  1/05گرم بر سانتی متر مکعب وزن مخصوص
5 + الی 40 + درجه سانتی گراد دماي مناسب نصب
به نوع کار بستگی دارد. میزان مصرف در بتن
از 1 به 1 تا 1 به 4 با آب نسبت مخلوط شدن با آب
1 الی 2 لیتر در 20 کیلوگرم میزان مصرف در چسب پودری
1 الی 2 ساعت در دمایc0    رطوبت 50 % زمان خشک شدن کامل