cv100-1

موارد کاربرد:

  • کاشی،سرامیک،پرسلان و سنگ جهت کف،نما و محیطـهای درونی و بیرونــی

محتوی این بسته به صورت دو جزئی و بر پایه مواد معدنی و شــیمیایی تهیه شـده است ، نیاز به هیچگونه افزودنی مانند پودر سنگ و ســـیمان ندارد . این محصــول به گونه ای تهیه شـده است که با مخلوط شدن با چسب بتن یا پرایمر BV800 به عنوان جزء دوم و یا مکمل و بر اساس جـدول زیر چسبــندگی مورد نیاز برای محصـــولات مختلف را فراهم می نماید.

چسب بتن مورد نیاز به ازاء یک کیسه 20kg

میزان جذب آب (درصد)

مورد مصرف

ردیف

1 لیتر 5 الی 12 کاشی 1
1 الی 2 لیتر 2 الی 5 سرامیک 2
3 الی 4 لیتر 0/1 الی 0/5 پرسلان 3
2 الی 3 لیتر 1 الی 3 سنگ معمولی 4
3 الی 4 لیتر 0/1 الی1 سنگ گرانیت 5

روش استفاده

  • این محصـول نیاز به هیچگونه افزودنی مانند پودر سنگ ، ســیمان و … نداشــته و افزودن هـر ماده دیگری به جز چسب بتن باعث کاهش خواص چسبندگی آن می گردد.
  • برای استفاده از چسب مخلوط آماده شده را بایســتی با کاردک دندانه دار پشت کاشی و روی دیــوار مالید و سپس با استفاده از ضربات یکنواخت باعث خارج شدن هوای بین کاشی و دیوار شد.
  • کاشیها را قبل از خشک شدن چسب بر روی سطح زیرین کار در محل مورد نظر بچسبانید و با فشـار یکنواخت باعث چسبندگی بیشتر آن شوید.
  • در صورت نصب کاشی بر روی کاشیها یا ســرامیکهای قدیمی لعاب سطح زیرین خراشــیده شــود.
  • قبل از نصب بایستی سـطح زیرین کار کاملا تمیز و عاری از هرگونه مواد چربی، گرد و غبار و…گردد.

روش آماده سازی

  1. یک کیسه چسب پودری 20 کیلوگرمی را با حـدود 4 الی 5 لیتــر آب و به مقدار مورد نیاز چسب بتن BV800 بر اساس جدول فوق مخلوط نموده و خوب بهم بزنید تا مخلوطی یکنواخت بدست آید.
  2. سطح زیرین کار را تمیز و آماده کرده سپس اقدام به نصب نمایید.
  3. مخلوط چسب آماده شده بین 1 الی 2 ساعت بسته به شرایط دمایی محیط قابل اســتفاده خواهد بود.