(های فلکس) High flex BV210

های فلکس BV210 (پودر بندکشی) این محصول برپایه رزینهای کوپلیمر تهیه شده و باعث افزایش میزان چسبندگی چسب کاشی و…