های فلکس BV220

های فلکس BV220

های فلکس BV220  این محصول دو جزئی بوده و حاصل اختلاط چسب پودری استاندارد CV300 با مایع مکمل High flex…